ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทน ผอ.สศร. ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและประชาชน เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อพระพุทธศาสนาประเภทต่าง ๆ รวมถึงขยายช่องทางการสื่อสาร สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมายในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม ๒ รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ การจัดกิจกรรมในรูปแบบ On Ground Event ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อ : ธรรม : ดี กิจกรรม “ไหว้พระเสริมดวง อิ่มบุญ อุ่นใจ”

การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” อีกทั้งในปีนี้ได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาส แสดงความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา โดยจัดทำโครงการประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หนูได้ธรรม” กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรม Online Event ในรูปแบบ Virtual Exhibition ผ่านช่องทาง www.มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุ http://xn--22c.com/

ทั้งนี้ วันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ อันมีความหมายถึง การทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา และจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา ๓ เดือน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ