คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย มอบหมายให้นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร คณะกรรการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พิจารณาแนวทางและกรอบระยะเวลาการให้การส่งเสริมโครงการฯ ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์