คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรมตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรมตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้เพื่อจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงวัฒนธรรมใน ๑๑ สาขา ได้แก่ ๑.แฟชั่น ๒.หนังสือ ๓.ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ ๔.เฟสติวัล ๕.อาหาร ๖.ออกแบบ ๗.ท่องเที่ยว ๘.เกม ๙.ดนตรี ๑๐.ศิลปะและ ๑๑.กีฬา เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

แชร์