คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ โถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว เพื่อขอพร ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความเป็นสิริมงคล

แชร์