คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรม ของหน่วยงานของรัฐ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรม ของหน่วยงานของรัฐ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานรัฐ และรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ