Facebook Logo

ผอ.สศร. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รางวัล “วัฒนคุณาธร”

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รางวัล “วัฒนคุณาธร” โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้เครือข่ายของ สศร. ได้รับโล่รางวัล จำนวน ๓ ท่าน แบ่งเป็น

๑. รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2566

๒. รางวัลประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่

นายบทละคร จันทร์เรือง

(ผู้แทนรับมอบรางวัล คุณอรจิรา แจ่มอุบล)

๓. รางวัลประเภทนิติบุคคล ได้แก่ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย

(ผู้แทนรับมอบรางวัล คุณทวี ตั้งมงคลวณิช กรรมการสมาคมฯ) ผู้รับมอบรางวัลทั้ง 3 ท่านนี้ นับเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยและสังคมอย่างต่อเนื่อง ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรม โดยโล่เชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย ๑.โล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จำนวน ๒๑๕ รางวัล ๒. ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จำนวน ๓๙ ราย ๓.โล่เชิดชูเกียรติ ๑๐ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน ๑๖ แห่ง และ ๔.โล่เชิดชูเกียรติกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” จำนวน ๒๓ ราย

แชร์