คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้บริหารสศร.ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และนางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ