คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม (MCIO) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมสู่รัฐบาลดิจิทัล

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม (MCIO) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารเทคโนโลยีสานสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจนและเกิดขึ้นได้จริงในเชิงปฏิบัติ

ทั้งนี้ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกหน่วยงานภาครัฐที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ จึงไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม ให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ