คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้บริหาร สศร. มอบสิ่งของ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม จากการสนับสนุนของ ข้าราชการ พนักงาน ในองค์กร คณะกรรมการบริหาร โครงการ thailand biennale korat 2021 และ เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด – 19 (ชุมชนคลองเตย)

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารสศร. มอบสิ่งของ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม จากการสนับสนุนของ ข้าราชการ พนักงาน ในองค์กร คณะกรรมการบริหาร โครงการ thailand biennale korat 2021 และ เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด – 19 (ชุมชนคลองเตย) เพื่อเป็นกำลังใจรวมพลังและส่งมอบความห่วงใย ต้านภัย Covid -19 โดยมี พระครูพิพิธวรกิจจานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน , ผศ.ดร. อาจารย์ประจำ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ผู้อำนวยการหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา เป็นผู้แทน พระเดชพระคุณ พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพานพระโขนง รับมอบสิ่งของ ณ วัดสะพานพระโขนง กรุงเทพฯ

แชร์