คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย”

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย” ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑ : ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย The First National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Culture      ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๕๘) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ