คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมหม่อนไหมและการประกวดผ้าอาเซียน ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม
กรมหม่อนไหม ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมหม่อนไหมและการประกวดผ้าอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี ๒๕๖๒ และสินค้าหม่อนไหม เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตร ๑๒ ชนิด ภายใต้กรอบการดำเนินงานของASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือและแนวทางร่วมกันของอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้

ในการนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านหม่อนไหมในอาเซียนให้เป็นรูปธรรม พัฒนาเทคโนโลยีฯและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสินค้าหม่อนไหมซึ่งมีแผนการดำเนินงานจัดประชุมหม่อนไหมและการประกวดผ้าไหมอาเซียน ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนให้บรรลุผลตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ ( AEC Blueprint 2025)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ