คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา “30 ปี ศิลป์สิรินธร”

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา “30 ปี ศิลป์สิรินธร” ณ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังได้รับพระราชทานของที่ระลึกในฐานะผู้สนับสนุนนิทรรศการหลักอีกด้วย นิทรรศการ “30 ปี ศิลป์สิรินธร” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย โดยจัดแสดงผลงานของสุริยา คูณสวัสดิกูล สถาปนิกและศิลปิน ศิษย์เก่าเกียรติยศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ร่วมด้วยการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโส เช่น อ.พิชัย นิรันต์ และอ.ศราวุธ ดวงจำปา จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ จากนั้นจะจัดแสดง ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2566 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศให้สามารถจัดกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แชร์