ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร และนิทรรศการผลงานนักเรียน ภายใต้โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกับนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา และโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร และนิทรรศการผลงานนักเรียน ภายใต้โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยมีนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ดร. ณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และนายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา และโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและศูนย์ศิลป์สิรินธรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2565 – 2566 เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่อง โดยนิทรรศการดังกล่าวได้นำผลงานของคุณสุริยา คูณสวัสดิกูล สถาปนิกและศิลปิน ศิษย์เก่าเกียรติยศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มาจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 และอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจภายใต้โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ปี 2566 ได้นำผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาจัดแสดง โครงการดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจที่จะผลักดันให้สังคมไทยเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงของศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะของเยาวชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง จนสามารถสอบเข้าศึกษาศิลปะ ในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาตนเองจนเป็นศิลปินและบุคลากรทางศิลปะและศิลปศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

แชร์