ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จัดทำแผนงานและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ๑๑ ด้าน

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานกรรมการฯ นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่ปรึกษาและกรรมการ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ๑๑ ด้าน ได้แก่ อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบ และแฟชั่น ตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ Thailand Creative Content Agency (THACCA) และ One Family One Soft Power (OFOS) ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ