Facebook Logo

ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๙๑ ปี

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๙๑ ปี โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางเสริมกิจ ชัยมงคล รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทนกรมศิลปากร นางสาวลิปิการ์ กําลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

แชร์