พระบรมราโชวาท ๑ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่  

01/04/67

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน. ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง.

จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์.

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ