Facebook Logo

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และตักบาตรพระสงฆ์ 238 รูป เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และตักบาตรพระสงฆ์ 238 รูป เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี โดยนำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆ มานำเสนอให้สังคมได้เรียนรู้ความเป็นมาและประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จักรี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย อันจะนำไปสู่ความรัก ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ

แชร์