Facebook Logo

พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนการบริการด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐและมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี โดยมี ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้ารับมอบรางวัล ในโอกาสที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดระดับดี ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจำนวนทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน 26 รางวัล

แชร์