คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Young Artists Talent 11)

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Young Artists Talent 11) โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 73 คน และมอบรางวัลแก่ศิลปินรุ่นใหม่ทั้ง 11 คน ได้แก่ 1.นายวรเชษฐ ศรีสุบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตเพาะช่าง) 2. นางสาววนัญญา นักบริตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3. นายเจนณรงค์ พุฒิสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 4. นางสาวปัณฑิตา มีบุญสบาย มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.นายศรัญญู คุมขันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6. นายธนพล ดาทุมมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7. นางสาวมาริสา วิชาดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8. นางสาวรัชดา พานชมภู มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 9. นางสาวพรรณนิดา เหมทานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 10. นางสาวอัสหม๊ะฮ์ บูงอตายง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 11. Mr. MUHAMMAD HASBI BIN HAZAIRIN National Academy of Arts, Culture and Heritage ( ASWARA ), Malaysia ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 11 คนจะได้เดินทางไปจัดนิทรรศการ และศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา

แชร์