คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัล ชนช้างกราฟิก ปีที่ 4 : กราฟิกเพื่อชุมชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 – 15.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ชนช้างกราฟิก ปีที่ 4 : กราฟิกเพื่อชุมชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมระดับสูง และดร. วิมลลักษณ์ ชุชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ทั้งนี้ ทีมมาวิน จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการนี้ โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์การทำงานกับชุมชน และเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตัวอย่าง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเรขศิลป์ของศิลปินรุ่นใหม่แก่ผู้ที่สนใจผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยหวังให้เกิดการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน โดยใช้งานเรขศิลป์มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เสริมภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน

การดำเนินโครงการในปี 2562 ได้มีการเปิดรับสมัครให้นักออกแบบรุ่นใหม่ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในลักษณะทีม ทีมละ 2 คน ส่งผลงานการออกแบบภายใต้แนวคิดการออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน ที่ยังขาดอัตลักษณ์ที่เด่นชัด น่าสนใจ และน่าจดจำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการท่องเที่ยวในชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าสมัครทั้งสิ้น 96 ทีมจากทั่วประเทศ จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบออดิชั่นและผ่านเข้าร่วมในรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 4 จำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย
– ทีมจ้วด จากสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ทีมมาวิน จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ทีมธันวา จากสาขานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– ทีมดวงดี จากสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– ทีม one night จากสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ทีมโพดโพ จากสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นักออกแบบรุ่นใหม่ทั้ง 6 ทีม ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบจากนักออกแบบมืออาชีพของวงการ อาทิ อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สมเจตน์ บุญวิทย์ รศ.อาวิน อินทรังสี อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

แชร์