คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2019″

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2019″ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ในการนี้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2019” สาขา ศิลปะร่วมสมัยด้วยศาสตร์ 4DNA
โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องชัยพฤกษ์ ๑ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กร ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างที่ดี เเละสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ

แชร์