Facebook Logo

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้ากากผีตาโขน ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ เลย

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้ากากผีตาโขน ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ เลย ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดขึ้น ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม work shop หน้ากากผีตาโขนร่วมสมัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ แสงแก้ว ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง การเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์หน้ากากผีตาโขน” แห่งบ้านนาเวียงใหญ่ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่าให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

แชร์