พิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต องค์คมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอศิลป์วังหน้า ซึ่งประกอบด้วย การบรรเลงดนตรี วง S.TRIO วังหน้า ถ้อยแถลงการจัดนิทรรศการผลงาน “ชีวิตกับลายเส้น” ของประธานกองทุนทัศนศิลป์ นายชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน

ทั้งนี้โครงการนิทรรศการเชิดชูผู้มีผลงานทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินด้านทัศนศิลป์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นความรู้แก่เยาวชนนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง ในโอกาสที่ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา ได้รับการประกาศยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้ได้รับนาม “ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย” ฐาปนันดรศิลปิน หมายถึง ผู้เป็นหลักก่อตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ และทรงคุณค่าของประเทศชาติ ให้มีการสืบทอดเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน ต่อไป และในปีการศึกษา 2565 ท่านชวน หลีกภัย ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้ได้รับปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมด้วย

โดยภาพวาดที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นภาพ ขาว – ดำ และภาพเขียนสี จำนวน 200 ภาพ จำแนกเนื้อหาออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุดภาพเหมือนนายชวน หลีกภัย /2. ชุดภาพบุคคลสำคัญและนักการเมืองไทย/3. ชุดภาพบุคคลทั่วไป ภารกิจและชีวิตประจำวัน/4. ชุดภาพเกี่ยวกับศาสนา/5. ชุดภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ ใบไม้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. (ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แชร์