คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย หลากลาย หลายหลากศิลป์” ภายใต้เเนวคิด “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการ “สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย หลากลาย หลายหลากศิลป์” ภายใต้เเนวคิด “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง” ทั้ง ๔ สาขา ได้แก่ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ และสาขาการออกแบบ โดยกล่าวความเป็นมาของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” โดยผ่านระบบ Zoom โดยมีสถานที่ดำเนินการถ่ายทอดหลัก ณ สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย หลากลาย หลายหลากศิลป์” ภายใต้เเนวคิด “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง” สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่ต้องการร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของตนเอง โดยในกิจกรรมมีวิทยากรหลักที่เสวนาให้ความรู้ ใน ๔ สาขา อาทิ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์สมเถา สุจริตกุล ศิลปินศิลปาธรกิตติคุณ สาขาคีตศิลป์ ดร. กรกต อารมณ์ดี ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ อาจารย์สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สาขาวรรณศิลป์ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์นิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร สาขาการแสดง ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน ระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างเดือน มิถุนายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผลงานที่สร้างสรรค์ทั้ง ๔ สาขา จะนำไปจัดแสดงในงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

แชร์