คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการอบรมขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้รับเกียรติจาก นายนฤชัย นินนาท ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะทำงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏระเบียบการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยและชาวต่างชาติ การขอหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์กลับไทย (Semi-commercial flights) ความรู้เกี่ยวกับโรงแรม (Alternative State Quarantine) แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกลุ่มมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ภัณฑารักษ์ของโครงการฯ บุคลากรในสังกัด กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการ และ ศิลปิน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

พร้อมกันนี้ได้จัดการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting (Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ รองรับการจัดประชุม สัมมนา ผ่านทางสื่อออนไลน์ ให้กับบรรดาศิลปิน ตลอดจนเครือข่าย ด้านศิลปะร่วมสมัยที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่เข้าร่วมการอบรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ศิลปินต่างชาติที่เข้าร่วมผลิตงานศิลปะ เพื่อจัดแสดงในโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แชร์