รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าของการเสนอเมืองเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์