คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวมณีรัตน์ จันทร์มี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเสนอรายชื่อจังหวัดละ ๒ คน แบ่งเป็น ประเภทเด็ก จังหวัดละ ๑ คน และประเภทเยาวชน จังหวัดละ ๑ คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในพิธีมอบรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

แชร์