รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 วันที่ ๙ ธ.ค. นี้ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เป็นการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ครั้งที่ ๓ ในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายศิลปินและภาคีเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก” (The open World) ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่โบราณสถาน วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสื่อถึงการเปิดโลกการรับรู้ทางศิลปะที่เชื่อมโยงความจริงและนำไปสู่การตั้งคำถามด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยว่าเราจะสามารถจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในอนาคตที่ดีกว่าอีกครั้งได้หรือไม่และแสดงถึงความสำคัญของการเรียนรู้ จากอดีต ทั้งในแง่มุมทางประวัติศาสตร์อันซับซ้อนนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรโบราณ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมของล้านนา ด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องเล่าความเชื่อและมิติอันหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงระบบนิเวศของเมืองในปัจจุบัน

สำหรับงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มีศิลปินในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า ๖๐ คน ร่วมแสดงผลงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมให้เชียงรายกลายเป็นเมืองศิลปะระดับโลกและเป็นหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาท่องเที่ยว ส่งเสริม Soft Power ด้านเฟสติวัลและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน Thailand Winter Festivals ของรัฐบาล สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ