คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และศิลปินแห่งชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดี และชมนิทรรศการฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำหรับศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมงาน อาทิ สมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์ ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ วรนันท์ ชัชวาลทิพากร สิงห์คม บริสุทธิ์ เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ปัญญา วิจินธนสาร ธงชัย รักปทุม ชมัยภร บางคมบาง อรสม สุทธิสาคร รุ่งฤดี เพ็งเจริญ วินัย พันธุรักษ์ วิรัช อยู่ถาวร ประยงค์ ชื่นเย็น ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี สุประวัติ ปัทมสูต ทัศนีย์ ขุนทอง ชัยชนะ บุญนะโชติ รศ.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศ.ปริญญา ตันติสุข ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ