รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม สืบสาน และธำรงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยภาษาไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม สืบสาน และธำรงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยภาษาไทย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม อนุกรรมการส่งเสริมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และประชุมทางไกลผ่านระบบ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการหารือแนวทางการดำเนินการจัดงาน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

แชร์