คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน วันอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงอาหารพื้นถิ่นจากประเทศในอาเซียนและนิทรรศการเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของอาเซียน รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเวิร์กชอป “น้ำพริกกะปิ” เรียนรู้วัฒนธรรมการทานน้ำพริกหรือเครื่องจิ้มรวมถึง “กะปิ” ซึ่งเป็นวัตถุดิบร่วมของภูมิภาค สาธิตและนำการสอนโดย ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์อาหารและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมในปีนี้จัดภายใต้โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารสู่การประกอบการทางธุรกิจของอาเซียน (Empowering MSMEs in ASEAN Gastronomic Business) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ของอาเซียน ซึ่งทำธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ด้านอาหาร ในการนำทุนและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น มาพัฒนาและต่อยอดโดยใช้ฐานความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู่เวทีนานาชาติ

แชร์