Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงบประมาณ เข้าร่วมรับฟัง ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (Thailand Creative Content Agency -THACCA) ในการพัฒนาต่อยอด ๑๑ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผลักดัน ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์ รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจ สืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ