คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว “ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว” ระนอง สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๖ พร้อมโชว์อาหารถิ่น ผ้าบาติกหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ ร่อนแร่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ต้อนรับครม. สัญจร ระนอง มั่นใจสร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยสนับสนุน Soft Power และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม

ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ด้านกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม พร้อมปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๖ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว จังหวัดระนอง ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ ชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวชุมชน และโชว์ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของไทยที่ห้ามพลาด จากนั้น เยี่ยมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สาธิตภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) และอาหารขึ้นชื่อของชุมชนอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นภายในชุมชนดังกล่าว อาทิ อุโบสถวัดบ้านหงาว สักการะ “หลวงพ่อดีบุก” ซึ่งหลวงพ่อดีบุกเป็นพระประธานในอุโบสถของวัดบ้านหงาว และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลหงาวและจังหวัดระนอง สร้างขึ้นจากแร่ดีบุกที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ตำบลหงาว เป็นต้น อีกด้วย

สำหรับชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดีบุก และภายในวัดเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉลิมราช เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งความเป็นอยู่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน มีวัตถุโบราณมากมายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวตำบลหงาวตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเก็บรักษาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า และยังมีวังมัจฉามีพันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิดที่สามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิด และที่สำคัญคือ มีบันไดคอนกรีตกว่า ๓๐๐ ขั้น ที่สามารถใช้เดินขึ้นไปบนยอดของภูเขาเพื่อดูทิวทัศน์ของจังหวัดระนองได้รอบ ๓๖๐ องศา

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาวเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันระหว่างสามวัฒนธรรม ไทย-จีน-มุสลิม ที่ผสมกลมกลืนเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งในด้านการแต่งกายและการดำรงชีพ โดยนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ อาทิ กิจกรรมร่อนแร่ลองใช้วิถีชีวิตตามแบบของชุมชมวัดบ้านหงาวในอดีต เรียนรู้และร่วมทำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กระปุกออมสินเต่ามงคล “เต่าเรียกทรัพย์” ผ้ามัดย้อมใช้สีจากไม้โกงกางป่าชายเลนในชุมชน ฯลฯ และกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในชุมชน เป็นต้น

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ