Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวแสงทิวา นราพิชญ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาณการพิเศษผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และทายาทศิลปินแห่งชาติเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

บรรยากาศภายในงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติฯ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสมาร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แสดงมุทิตาจิตแก่ครู แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรัก เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งยังถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแด่ศิลปินแห่งชาติด้วย สำหรับศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายมนัส ปิติสานต์ นายสมชาย ทับพร นางรัจนา พวงประยงค์ นายสุประวัติ ปัทมสูต นายวินัย พันธุรักษ์ นายสมเศียร พานทอง นายบุญเลิศ นาจพินิจ นายประยงค์ ชื่นเย็น นายชัยชนะ บุญนะโชติ นายนคร ถนอมทรัพย์ นายวิชิต โห้ไทย นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง นางสาววนิดา พึ่งสุนทร นายปัญญา วิจินธนสาร ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ นายเจตกำจร พรหมโยธี นางชมัยภร บางคมบาง นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ นายธีรภาพ โลหิตกุล นางผ่องศรี วรนุช นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ นางสุดา ชื่นบาน นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ นายปี๊บ คงลายทอง นายสลา คุณวุฒิ นายวิรัช อยู่ถาวร นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

แชร์