คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการชุมชน ยลวิถี บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการชุมชน ยลวิถี บ้านถ้ำรงค์ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมลงพื้นที่โดยได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำรงค์เที่ยวชุมชน ยลวิถี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นายสุริยะ ชูวงศ์ ประธานชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำรงค์ และชาวชุมชนให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรี และศิลปะร่วมสมัยการสาธิตทำอาหาร พื้นถิ่นเครื่องดื่มสร้างสรรค์ ขนมสร้างสรรค์ อาหารผสานศิลป์และการสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำรงค์ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๒๐ ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ชาวบ้านในชุมชนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีไมตรีต่อกันมีการร่วมมือกันทำกิจกรรมทุกอย่าง และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นอกจากนี้ ชุมชนมีโบราณสถานที่มีความสำคัญ คือ เขาถ้ำรงค์ ด้านในถ้ำมีหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หลวงพ่อดำมีอายุประมาณ ๗๐๐ ปี เป็นรูปหล่อสีดำทั้งองค์และมีเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง อาทิ สวนตาลลุงถนอม ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากใบตาล เป็นต้น

แชร์