คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย นายบุญเลิศ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือและประธานชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลาง สภาวัฒนธรรม เครือข่ายทางวัฒนธรรม และชาวชุมชนไทยทรงดำในจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย ชมการแสดงจากเดียนเบียนฟูสู่แผ่นดินไทย
ไทดำรวมใจ เทิดไท้พระจอมเกล้าฯ และเยี่ยมชมบูธจัดแสดงอาหาร งานหัตถกรรม ชุดแต่งกายและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากมรดกภูมิปัญญาชาวไทยทรงดำ
และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)

ทั้งนี้ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย ก่อตั้งโดยชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยทรงดำของจังหวัดเพชรบุรีและเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และนิทรรศการประวัติและวิวัฒนาการเรื่องราวการอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวไทยทรงดำในอดีต มีการจัดแสดงเรือนที่พักอาศัยจำลอง เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย และการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม อาทิ พิธีเสนเรือน พิธีแต่งงาน การสาธิตการทอผ้าและจำหน่ายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดำได้อย่างใกล้ชิด ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

แชร์