Facebook Logo

ราคากลางการจ้างผลิตผลงานศิลปะเพื่อจัดเเสดงนิทรรศการในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย (ผลงานชิ้นที่ ๓) จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยนายกรกต อารมย์ดี

วันที่  

21/09/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ