คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference On Arts and Culture : Contemporary Arts and Cultural Practices) ณ ห้องประชุมพระเทพสุเมธี อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต่องานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมออกบูธนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในงานดังกล่าวด้วย

แชร์