คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ลงพื้นที่ติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมเมืองรวง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางสาวนาศนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ลงพื้นที่ติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมเมืองรวง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมเมืองรวง และเป็นการต่อยอดแนวคิดด้านการออกแบบจากตำนานความเชื่อของชาวล้านนาในเรื่อง พญาลวง ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่มีปรากฏอยู่ในศิลปกรรมล้านนา เชื่อกันว่าพญาลวงเป็นสัตว์มงคล ถ้าบินอยู่บนฟ้าก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถ้าอยู่ในน้ำก็จะทำให้น้ำบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ โดย พญาลวง ในฉบับของบ้านเมืองรวง มีการนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานศิลปะร่วมสมัย ให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านแนวคิด “ลวง เหล้น ฝ้า เมืองรวง” ซึ่งชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันนำอัตลักษณ์ดังกล่าว มาสร้างสรรค์ลงบนผืนธงขนาดสองเมตร กว่า ๑๔๐ ผืน ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์รอบหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเส้นทางศิลปะของเมืองรวง และร่วมขับเคลื่อนแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับชุมชนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ขอเชิญชมเส้นทางธงอัตลักษณ์เมืองรวง ในเทศกาล “ลวง เหล้น ฝ้า เมืองรวง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ