คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดป่าใต้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดป่าใต้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำเภอเชียงคาน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าใต้ และวัดศรีคุนเมือง ให้การต้อนรับในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา อาทิ การทำผ้าห่มนวม การทำผาสาดลอยเคราะห์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าใต้ อาทิ พวงกุญแจดอกฝ้าย ลูกประคบสมุนไพร ข้าวปุ้นฮ้อน เมี่ยงโค้น การทำขนมตาควาย การทำขันหมากเบ็ง การตัดพวงมะโหตร พวงกุญแจปลาน้ำโขง ดอกไม้จากเกล็ดปลาน้ำโขง การตำส้มตำ และการทำมะพร้าวอ่อนแก้ว เป็นต้น

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ