คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วธ.ชูบุรีรัมย์ต้นแบบ “ใส่ผ้าตีนแดง” เอกลักษณ์ท้องถิ่น

วันที่  

08/05/61

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคมนี้ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมจะลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกให้แล้วเสร็จ โดยจะพบปะกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ระหว่างการติดตามกลับคืนซึ่งอยู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างถึง ๒๔ รายการ

นอกจากนี้ นายวีระ ยังกล่าวว่า วธ. มีนโยบายในการใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมสู่ประชาชน ท้องถิ่น และประเทศ และขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยเริ่มจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ มวยไทย อาหารไทย ผ้าไทย และการออกแบบแฟชั่น ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เทศกาลและประเพณี โดยเฉพาะด้านผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น วธ. มีนโยบายส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยโดยส่งเสริมการใช้ผ้าไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และสนับสนุนอุตสาหกรรมผ้าไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวัน ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของสังคมและในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีในดำเนินการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) บุรีรัมย์ บูรณาการความร่วมมือกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทยจังหวัดบุรีรัมย์ และจัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ “ทุกวันอังคาร”โดยวันอังคารแรกของเดือนให้สวมใส่ผ้าตีนแดง ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น และปลุกจิตสํานึกให้ชาวบุรีรัมย์มีความภาคภูมิใจในผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ผ้าไทย/ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ