Facebook Logo

วธ.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ในวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ในวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ต่อยอด และแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน บูรณาการความร่วมมือเชิงรุกของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการใช้มิติทางศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum : CIAM) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ