วธ.เปิดสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นราชสักการะในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคู่สมรส เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” รวมถึงเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ได้มีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย สำหรับ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนาฏศิลป์ – ดนตรี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยจะมีการจัดการเสวนาวันละ ๓ หัวข้อ รวม ๑๘ เรื่อง ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ด้วย

กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และร่วมใจกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยให้แก่ลูกหลาน เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกล้ำค่าให้ยั่งยืนสืบไป

แชร์