คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร.บูรณาการความร่วมมือมหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่าย นำทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนระบบนิเวศศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในงานบางแสนแกลเลอรี่ (The 3rd Bangsaen Gallery) : เสพศิลป์บางแสนครั้งที่ 3

วันที่  

04/03/67

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานบางแสนแกลเลอรี่ (The 3rd Bangsaen Gallery) : เสพศิลป์บางแสนครั้งที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์เชาว์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ กลุ่มศิลปิน นักออกแบบในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการศิลปะ และการจัดกิจกรรมเสวนา “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบประจำปี 2553 และนายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : CEA ร่วมการเสวนาในครั้งนี้

งานบางแสนแกลเลอรี่ (The 3rd Bangsaen Gallery) : เสพศิลป์บางแสนครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2567 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกระบวนทัศน์ของศิลปินสู่คนในชุมชน ต่อยอดทักษะและองค์ความรู้ด้านวิชาชีพศิลปะและงานออกแบบในมิติที่หลากหลาย และเป็นการสร้างสรรค์เทศกาลประจำปีด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (Man-made Attractions) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โดยใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างรายได้และความเข้มแข็งในการพัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ สังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,เทศบาลเมืองแสนสุข, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ,บริษัทพานาโซนิค กล้อง Lumix, กลุ่มจุลภาพ, เพจชอบจังบางแสน, โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตลอดจนภาคีเครือข่ายในประเทศและจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานในหลายพื้นที่ อาทิ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สวอน สเปเชี่ยลตี้ คอฟฟี่ แอนด์ บริสโทร และเวย์ คอฟฟี่ เฮ้าส์ เป็นต้น

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ