สศร. ร่วมชมการแสดง ละครใบ้ (Babymime Fest) หนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบอุดหนุนประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ร่วมรับชมการแสดงละครใบ้แบบไทยร่วมสมัยกับสื่อผสม ตอน Journey to Suvarnabhumi จากคณะละครใบ้ Babymime & Friends โดยนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย ข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมภายในงาน ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ทั้งนี้ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบละครใบ้ (Babymime Fest) ได้รับการสนับสนุนเงินงบอุดหนุน ประจำปี 2567 โดย ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

การแสดงรูปแบบละครใบ้ Babymime Fest ตอน Journey to Suvarnabhumi
วันที่ 9 มีนาคม 2567 รอบ: 17.00 และวันที่ 10 มีนาคม 2567 รอบ : 14.00, 17.00 หรือรอบอื่น ๆ และชมฟรี! Street Show จาก กลุ่มนิทานแต้มฝัน และคนเฟี้ยวต้อง Deaw Zipper เวลา 13.00 น. และ 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน) อาคารพุทธวิชชาลัย ม.ราชภัฎพระนคร (BTS วัดพระศรีมหาธาตุ)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : Babymime Show (admission ticket)จองบัตรได้ที่ TicketMelon

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ