สศร. หนุนสร้างบุคลากรทางศิลปะ ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ ชั้น G Central Chiang Rai Art gallery นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “พุทธศิลป์ มฟล.” ดำเนินการจัดแสดงโดยผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่น 3 พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย นายทรงเดช ทิพย์ทอง นายธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายพรชัย ใจมา ศิลปินร่วมสมัย ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้

นิทรรศการ “พุทธศิลป์ มฟล.” กำหนดเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น G Central Chiang Rai Art gallery หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม นั้น เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติในแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

แชร์