คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. โดยโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดพิธีเปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดพิธีเปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้สังคมทั้ง 4 ท่านได้แก่ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพีรดนย์ ทองแท้ Manager-Scholarship and Potential Enhance มูลนิธิเอสซีจี นางวราพร พาทยกุล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฎศิลป์ ดร.ศุภรางค์ หล่อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศศิภา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กล่าวรายงาน นำชมการแสดงชุด “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (Art for All: Diversity, Creativity, Sustainability) โดยนักแสดงจากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ และโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art For All) เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 โดย ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ส่งผลให้โครงการได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติประจำปี 2545 สาขาพัฒนาสังคมและรางวัลโล่เกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ได้จัดโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฏาคม พ.ศ.2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติและ Art for All Village กรุงเทพมหานคร

แชร์