สศร. โดยโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดพิธีเปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดพิธีเปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้สังคมทั้ง 4 ท่านได้แก่ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพีรดนย์ ทองแท้ Manager-Scholarship and Potential Enhance มูลนิธิเอสซีจี นางวราพร พาทยกุล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฎศิลป์ ดร.ศุภรางค์ หล่อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศศิภา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กล่าวรายงาน นำชมการแสดงชุด “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (Art for All: Diversity, Creativity, Sustainability) โดยนักแสดงจากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ และโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art For All) เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 โดย ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ส่งผลให้โครงการได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติประจำปี 2545 สาขาพัฒนาสังคมและรางวัลโล่เกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ได้จัดโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฏาคม พ.ศ.2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติและ Art for All Village กรุงเทพมหานคร

แชร์