สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผนึกกำลังร่วมกับ 14 เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ”

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ”

โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทน รมว.อว. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมทั้งปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ อว. กับการขับเคลื่อน Soft Power” โดยรศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมให้การต้อนรับประธานในพิธี พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง 15 หน่วยงาน ที่มาร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ได้แก่

1.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

2.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

3.กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

4.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

11.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

12.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

14. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

15.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 1 (พุทธวิชชาลัย) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันจำนวน 15 หน่วยงาน การแสดงปาฐกถาพิเศษโดยท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การจัดเวทีเสวนา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริม Soft Power สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง แบบปากเปล่า (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีบ้านฉัน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และร้านค้า OTOP จาก กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโดยเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chaing Rai 2023 เพื่อเป็นการเผยแพร่และเชิญชวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลดังกล่าว

นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ยังมีการจัดเวทีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนส่งเสริมงานในมิติการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ Soft Power ของไทยสู่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคมในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ให้แพร่หลายมากยิ่งขื้น

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ