Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดกระบี่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด จัดงาน “152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแบบผ้าพื้นถิ่นใต้ร่วมสมัย ชุด “ภูษาศิลป์พื้นถิ่นใต้” ในงาน “152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ลานประติมากรรมปูดำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

งานนี้ถือเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เมืองนำศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์มาเป็นจุดขาย สร้างสิ่งเเวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่สาธารณะที่ใช้ศิลปะเป็นสื่อในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของเมือง อันจะเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

แชร์