สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต Thai Contemporary Orchestra “From Roots to Lives” หนึ่งในโครงการที่ดึงศักยภาพของศิลปินและเยาวชนในการสร้างสรรค์เพลงไทยร่วมสมัย

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต Thai Contemporary Orchestra “From Roots to Lives” จากรากสู่โลก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องแสดงคนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Thai Contemporary Orchestra คอนเสิร์ต “จากรากสู่โลก” “From Roots to Lives” ดังกล่าว เป็นการสร้างสรรค์วงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย โดยใช้ทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีตะวันตก บรรเลงร่วมกันโดยนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักดนตรีเยาวชน ศิลปิน นักร้อง และวงสไบวงดนตรีหญิงล้วน อันเป็นการดึงศักยภาพความสามารถในด้านเครื่องดนตรีแต่ละประเภทของนักดนตรีออกมาให้ผู้ชมได้รับชมความโดดเด่น และเทคนิคการเล่น ของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท

สำหรับบทเพลง ที่นำมาประพันธ์และจัดแสดงครั้งนี้ ร้อยเอกสมนึกแสงอรุณ ได้ประพันธ์เพลงขึ้นใหม่จำนวน 10 บทเพลง ร้อยเรียงตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ทำให้ผู้ชมและคนรุ่นใหม่ได้เห็นพัฒนาการทางดนตรีในรูปแบบวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย และ ได้รับฟังบทเพลงเทิดพระเกียรติอันไพเราะ ถือเป็นการเริ่มต้นเพื่อพัฒนางานดนตรีร่วมสมัยต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ